ROT ODER TOT

ROT ODER TOT


16.06. | 20:00

17.06. | 20:00

18.06. | 18:00

CESCHI / SQUALLOSCOPE

CESCHI / SQUALLOSCOPE


21.06. | 20:00

STORGE

STORGE


29.06. | 17:30

01.07. | 17:30

Alle Stücke der Spielzeit 2017

CESCHI / SQUALLOSCOPE

CESCHI / SQUALLOSCOPE

LICHTER ART AWARD

LICHTER ART AWARD

LICHTER FILMFEST: HAYMATLOZ

LICHTER FILMFEST: HAYMATLOZ

LICHTER FILMFEST: IN VINO VERITAS

LICHTER FILMFEST: IN VINO VERITAS

LICHTER FILMFEST: MERRY CHRISTMAS MR.MO

LICHTER FILMFEST: MERRY CHRISTMAS MR.MO

LICHTER FILMFEST: TRIPLE FEATURE

LICHTER FILMFEST: TRIPLE FEATURE

LICHTER FILMFEST: VIRTUAL REALITY LAB

LICHTER FILMFEST: VIRTUAL REALITY LAB

LICHTER FILMFEST: VIRTUAL REALITY STORYTELLING

LICHTER FILMFEST: VIRTUAL REALITY STORYTELLING

Resteküche Frankfurt

Resteküche Frankfurt

ROT ODER TOT

ROT ODER TOT

STORGE

STORGE